قادری نسب

اموزشی وتوانبخشی

فراستیگ

   ادراك ديداري

يادگيري به طورناگهاني وزماني كه كودك درسن 5يا6سالگي به مدرسه مي رود آغاز نمي شودبلكه طي سال هاي رشد كودك به طورجدي وفعالانه به يادگيري مي پردازد.ادراك فرايند بازشناسي وتفسير اطلاعات حسي است.به عبارت ديگرادراك توانايي هوش براي معنابخشيدن به تحريك حسي است.به طورمثال:مربع بايدبه صورت شكلي كلي درك شودنه به صورت چهارخط مجزا وازآنجاكه ادراك مهارتي آموختني است فرايندآموزش مي تواند تاثير مستقيمي برامكانات آموزش بگذارد.ادراك ديداري نقش عمده اي دريادگيري تحصيلي ،به وي‍‍ﮋه درخواندن دارد.دانش آموزان درانجام دادن تكاليفي كه مستلزم تمايز ديداري حروف وواﮋه هاست دچارمشكل مي شوند،همان طور كه درانجام دادن تكاليفي كه شامل اعداد ،طرح هاي هندسي وتصاوير است هم دچارمشكل مي شوند.

مثال عيني مربوط به مشكل ادراك ديداري:

مريم در8سالگي مي توانست تكاليفي كه مستلزم پردازش شنيداري بالاترازسطح سني اش بود،انجام دهد.اوحروف الفباراپشت سرهم به راحتي مي توانست بگويد.افزون براين شعرهاي مهدكودك رانيزخوب ياد ميگرفت.ارقام وشماره تلفن هاوآموزش هاي كلامي زيادي رابه خاطرمي سپردويادگرفته بودكه خيلي سريع آواها ياصداهاي كلمات راكشف كند .اماتكاليف ديداري براي مريم دشواربود،مثلا"قراردادن قطعات پازل دركناريكديگر،نگاه كردن وبه خاطرسپردن شكل هاي طراحي شده ،مرتب كردن مكعب ها،به خاطرسپردن توالي وترتيب اشيايي كه ديده بودويادآوري كلماتي كه مشاهده كرده بود.

آزمون ادراك ديداري فراستيگ:

فراستيگ معتقداست ادراك يكي ازاعمال روانشناختي اوليه است كه بدون آن تمام اعمال بدن حتي ساده ترين آنها ازقبيل دفع وتنفس متوقف مي شودوزنده بودن راناممكن مي سازد.ادراك توانايي تشخيص وتفسيرمحرك هاست كه ازطريق ارگان هاي دريافت كننده به وقوع نمي پيونددبلكه درمغزروي مي دهد.اومعتقداست رشد ادراك ديداري كه دربين سنين 5/3تا5/7 سالگي اتفاق مي افتدباتاخيرهمراه مي باشدموجب برخي آسيب هاي شناختي خواهدشد.وي براي سنجش انواع مهارتهاي ديداري 5تست فرعي درنظرگرفته است.

 آزمون 1هماهنگي چشم ودست:

كه شامل كشيدن خطوط ممتدمستقيم ،منحني يازاويه داربين دوحداز پهناي متفاوت ياازنقطه اي به نقطه ديگر بدون خطوط راهنما مي باشد.

·       براي اجراي اين آزمون به يك يادومداد ودفترچه آزمون نيازاست.

·       قبل ازشروع هرگزينه بايد به صورت نمايشي روي تخته نشان دهيم كه نبايدمدادراازروي صفحه برداشت مگراينكه كارتمام شده باشد.

·       درطول اجراي آزمون كودك نبايد كتابچه رابچرخاندواگركودكي اصرارداشت نمره اي براي اودرنظرگرفته نخواهدشد.

·       اگركودك خط راازراست به چپ بكشد ياازپايين به بالا نبايدنمره راكم كردولي بايدموردتوجه قرار گيرد.

·       بعدازاتمام هرگزينه بايدكودك مدادش راروي زمين بگذارد.

·       اين آزمون داراي 16گزينه است كه به ترتيب اجرامي شود.

ملاك هاي نمره گذاري :

گزينه 1تا4حداكثر نمره 2مي باشد.

نمره2درمواردزيرمنظورمي شود.

·       گرخط شكسته اي  بين خطوط راهنما ازشكلي به شكل ديگر كشيده شده باشد.

·       اگركودك هنگام رسم خط مدادش رابردارد اماخط رابدون قطع كردن ياانحراف يازاويه تندادامه دهد .

·       زاويه ولغزش دركشيدن خط

نمره 1درمواردزيرمنظورمي گردد:

·       اگرخط مداد يكبار يابيشتربا خطوط راهنما تلاقي كند.

·       اگرخط رسم شده ازهردوشكل بيرون بزندبه شرط اينكه حداكثراز2/1 اينچ بيشترباشد.

نمره 0 درمواردزيرمنظور مي شود:

·       اگرخط رسم شده ازخطوط راهنما بيرون بزند.

·       اگرشكستگي ،انشعاب يازاويه تيزي درخط رسم شده وجودداشته باشد.

·       اگرخط رسم شده ازشكل بيرون بزند واين بيرون زدن از2/1 اينچ بيشترباشد.

·       اگرخط رسم شده بيشتراز 8/1 اينچ ازهرطرف خطوط راهنما بيرون زده باشد.

·       اگرخط ناقص ،تصحيح شده ،پاك شده ياشكسته باشد.

گزينه 5:

ملاك نمره گذاري اين گزينه مانند گزينه 1تا4مي باشد فقط حداكثرنمره دراينجا 1مي باشد.نمره 1درمواردي كه كامل بكشد ويااينكه خط باخطوط راهنما برخورد كندامابيرون نزند.ونمره 0  مه مانند گزينه هاي قبل مي باشد.

گزينه 6تا8:حداكثرنمره 2مي باشد.ومانندگزينه 1تا4مي باشد.

·       اگرخطي 2/1اينچ بلندتر ازشروع وپايان خطوط راهنما باشدويابيشتراز8/1اينچ ازخطوط راهنماداخل رفته باشد نمره آن گزينه 0  مي باشد.

گزينه 9:حداكثرنمره 1مي باشد.

·       اگرخط رسم شده بامداد خط چاپي را بپوشاند وهيچ سفيدي مشخص نشود نمره 1داده مي شود.

·       اگربين خطوط مدادي وچاپي سفيدي مشخص شود نمره 0 داده مي شود .وملاك هاي نمره گذاري گزينه هاي قبلي هم درنظرگرفته مي شود.

گزينه هاي 10تا16:حداكثرنمره2مي باشد.ملاك هاي نمره گذاري مانند گزينه هاي قبل مي باشد بااين تفاوت كه هربيرون زدگي كه مربوط به اشكال راهنماهست 0 داده مي شودوكودك بايدروي اشكال تعيين شده انجام دهد.

آزمون2تشخيص شكل اززمينه:

دراين آزمون ازاشكال متقاطع،مخفي شده وهندسي استفاده شده است.براي اجراي اين آزمون به چهار مدادرنگي مختلف و7كارت كه مثلث،صليب،ماه،ستاره،كايت وبيضي رانشان مي دهد ،احتياج داريم.

هدف ازاجراي اين آزمون تعيين اين نكته است كه آيا آزمودني مي تواند اشكالي را كه بااشكال ديگرتداخل كرده تشخيص دهد.ودرستي خطوط كلي مهم نيست وبايد فقط هماهنگي هاي تقريبا"نزديكي بااشكال راهنماايجادكند.

تذكرات :

1-درهنگام رسم شكل مداد راازروي برگه برندارند ودرآخركار مدادراروي زمين بگذارند.

2-قبل از هرگزينه كارت آزمون رانشان دهيم.

3-قبل از شروع به ترسيم اشكال كارت را ازديد كودك پنهان كنيم.

4-مهم است كه درمورد خطوط اصلي توضيح دهيم.

·       حداكثرنمره اين آزمون 20 مي باشد.

براي گزينه 4-1:

·       اگركودك شكل رابدون شكست عميق ياانحراف رسم كندنمره 1مي گيرد.

·       اگرخط درنقطه اي به طورواضح ازخطوط راهنمامنحرف شوديابين نقاط متقاطع قطع شودنمره 0منظورمي گردد.

براي گزينه 5و6:

·       حداكثرنمره براي گزينه 5معادل 2نمره ميباشد.

·       وحداكثرنمره براي گزينه 6معادل 4نمره مي باشد.

ملاكهاي نمره گذاري:

1-رسم ناقص ومعيوب از مثلث به معني ادراك نادرست كودك از مثلث نيست ونمره كامل مي گيرد.

2-يك اشتباه تنديايك زاويه گودكه ناشي ازبي دقتي منظورمي شود 1نمره مي گيرد.

3-اگركودك ازخط نادرست شروع كند هرچند خطايش راتصحيح كند نمره 0مي گيرد.

4-شكست درتكميل شكل درنقاط تقاطع كه نتوانيم قضاوت كنيم كه آياشكل به درستي درك شده است.

5-اگرخط رسم شده به طورواضح ازخط راهنما منحرف شده باشدبايدبه هماهنگي چشم كودك توجه شود .

گزينه 7و8:

1-هرتخم مرغ يا كايت رسم شده 1 نمره مي گيرد .وبراي رسم هرشكل غلط يك نمره از آن كم مي شود.ملاك هاي قبلي نمره گذاري مثل :شكست ياانحراف ،گودي بيش ازاندازه ...بايددرنظرگرفته شود.

آزمون3 ثبات شكل:

آزموني است كه شامل شناسايي اشكال بخصوص هندسي است كه دراندازه هاي متفاوت ونقطه هايي درفضا وتفاوتشان ازاشكال هندسي مشابهي ارائه شده است.ازدوآزمون A,B تشكيل شده است.

·       براي اجراي اين آزمون به دومداد رنگي (سبز وقهوه اي) وكارت نمايشي دايره وبيضي نيازاست.

·       خطوط اصلي شكل هابايدرسم شود ودرون انهانبايدرنگ شود.

·       كل نمره ممكن براي اين آزمون 17نمره مي باشد.

آزمون A از4دايره و5مربع تشكيل شده است.وآزمون B از2دايره و6مربع تشكيل شده است.براي رسم هرشكل نمره 1درنظرگرفته مي شود.وبراي رسم غلط 1نمره كسر مي شود.

·       نمره گذاري كادرهاي سفيد به اين صورت است كه براي هر شكلي كه شماره گذاري شده بايد نمره داده شود.وبراي دريافت امتياز بايدتمام شكل رارسم كرده باشد.

·       نمره گذاري كادرهاي خاكستري ،اگرهربخشي ازشكل غلطي رامشخص كند حتي اگرشماره دارهم نباشد نمره كسر مي شود وكل نمره ممكن منفي 8مي باشد.

·       براي نمره گذاري اين آزمون مي بايست كل كادرهاي خاكستري راازكل كادرهاي سفيد كم كنيم وبعد نتايج كل آزمون راباهم جمع كنيم.اگرنمره كل آزمون منفي با شد صفرمحسوب مي شود.

تذكرات:

1-خطوط اصلي شكل هارنگ شود نه درون آنها.

2-وقتي تمام كرديد مدادتان رازمين بگذاريد.

3-درصورتي كه كودك بعدازپيداكردن يك يادو مورد توقف كرد به او ميگوييم:ببين چقدردايره –مربع مي توانيد پيداكني.

آزمون4 ادرك فضايي:

اين آزمون شامل تميزاشكال وارونه وچرخشي ارائه شده مي باشد كه درچند رديف است.وسايل لازم يك يادومداد وكارت هاي نمايشي مي باشد.

·       گزينه 1تا8 حداكثرنمره 1مي باشد.اگركودك شكل درست راعلامت بزند نمره 1رامي گيرد.

·       پاك كردنها وتصحيح كردن نمره 0 مي گيرد.حتي اگرخودكودك متوجه اشتباهش شودباز نمره نمي گيرد.

آزمون5 روابط فضايي:

آزموني كه شامل تجزيه وتحليل اشكال ساده وطرح ها است.اين آزمون زاويه هاوخطوط مختلفي هستند كه كودك بايد آنها راكپي كند.

·       براي اجراي اين آزمون به مداد معمولي نيازاست.

·       ملاك نمره گذاري اين آزمون اين است كه به هرآيتم يك نمره داده مي شود.اين آزمون مربوط به هماهنگي چشم ودست نمي باشد بنابراين حتي اگركودك رسم ضعيفي داشته باشد نمره رامي گيرد ولي بايدمشخص كندكه كدام نقاط رابايدبه هم وصل كند.

·       كودك درگزينه 1به جاي رسم خط درسمت راست درسمت چپ بكشد براي دفعه اول نمره كم نمي شود.

·       اگربراي رسم شكل از روي نقطه شروع نشده باشد وخط هم شكستگي داشته باشد وياحتي زيادهم صاف نباشد.

نمره 0 درموارد زيرتعلق مي گيرد:

·       اگركودك خط قرينه بين نقاط رادرسمت راست اشتباه تشخيص دهد ،يااگرتصحيح وپاك شود(به غيرازگزينه 1)دربقيه موارد نمره 0  منظور مي شود.

·       اگر نقطه خاصي رابراي رسم شكل درنظرنگرفته باشد.

 مراحل محاسبه نمرات:

1-بعدازنمره گذاري همه گزينه ها،كل نمرات خام هرستون به دست مي آيد.

2-يافتن سن ادراكي كودك باتوجه به نمره خام ازجدول شماره 1

3-محاسبه دقيق سن تقويمي كودك

4-براي كودكان بين سنين 8و10مي بايست ازجدول 1براي معادل سن ادراكي وسپس تقسيم آن برسن تقويمي استفاده كرد.اگركودكي دراين گروه حداكثرمعادل ادراكي براي هرخرده آزمون رادريافت كندبايداعتباري معادل با10نمره رابگيرد.سپس جمع مقياس نمرات دوبرابرشود وازنتايج آن به عنوان شاخصي تقريبي ازبهره ادراكي كودك استفاده كرد.واگردامنه درصدي بهره ادراكي راخواسته باشيم بايدبه جدول 3مراجعه كرد.

5-سن ادراكي رابرسن تقويمي تقسيم كرده وسپس بر10ضرب مي كنيم ومقياس نمره رابه ما مي دهد.

6-مقياس نمرات هرخرده آزمون راباهم جمع مي كنيم وسپس باتوجه به جدول شماره 2 مي توانيم معادل بهره ادراكي راپيدا كنيم وبااستفاده ازجدول 3به صورت درصدبيان كنيم.

 برگرفته از كتاب آزمون پيشرفته ي ادراكي –بينايي فراستيگ"تشخيص ودرمان"

مولف:ماريان فراستيگ،ولتي لف اور،جان ويتلسي

تاليف وترجمه:مصطفي تبريزي،معصومه موسوي

انتشارات:فراروان

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:21  توسط جمالی  |